Vy mot Kobåset
Milspåret i Hemavan
Vandring på Dalåive
Vägvisare
Vy mot Viterskalet
Se & göra Aktiviteter Fjällvandring

Vindelfjällens naturreservat

Mäktiga fjäll och dalgångar, fjällbjörkskog och urskogar av gran, fritt flödande bäckar och älvar. Här kan du hitta orörd natur och njuta av Sveriges största naturreservat.

Med sina 560 000 hektar av varierad natur är Vindelfjällens naturreservat ett av de största skyddade områdena i Europa. 1974 bildades reservatet och motiv för beslutet om naturreservat var den särpräglade fjällnaturen och områdets betydelse för friluftslivet. All mark i reservatet ägs av staten.

Reservatet ligger i nordvästra Västerbotten. Det gränsar i väster mot Norge, i norr mot Norrbotten. I öster följer gränsen förfjällen vid Matsorliden och Arvliden samt i söder Boksjödalen och Kirjesån.

Naturreservatet nyttjas idag på många sätt. Rennäring bedrivs inom hela området av tre samebyar (Gran, Ran och Ubmeje). Enligt rennäringslagen är fjällen reserverade för renskötsel. Inom reservatet tillåts genom särskilda upplåtelser, även jakt, fiske och vedtäkt. Turismen och friluftslivet är stort i Vindelfjällens naturreservat och här finns 60 mil statliga leder, 15 stugor, 8 kojor med ca 250 bäddar, 7 rastskydd och 40 broar.

Fjällbjörkskog och alpina rishedar är de vanligaste naturtyperna.
• Fjällvärldens största skyddade fjällbjörkskog,150 000 hektar och fjällnära barrurskogar, 50 000 hektar finns i reservatet.
• 129 rödlistade arter finns registrerade inom reservatet. En rödlista är en redovisning av arters relativa risk att dö ut från det område som rödlistan avser dvs i det här fallet Sverige.
• I Vindelfjällen finns föryngrande stammar av fjällräv, järv, lodjur och björn.
• Här finns storslagna scenerier som Syterskalet, Tjulträsk- och Överst Juktan, Framakselet i nationalälven Vindelälven, stupen vid Storvindeln och Tärnasjöns arkipelag med Ånggávuöbmie,
• En mycket stor mängd registrerade fornlämningar och kulturmiljöer.
• Reservatet har en mycket spännande kulturhistoria full av historier i det berättade landskapet.

Vindelfjällen har en avrundad topografi, men också delvis alpin karaktär på grund av branta sluttningar.
Det gäller främst Norra Storfjället, som når nära 1 800 m.ö.h. Inom Norra Storfjället och Ammarfjället finns fortfarande mäktiga glaciärer med tillhörande moränbildningar. Den oreglerade Vindelälven utgör ett av områdets största naturkvalitéer. Tärnasjön är en av fjällvärldens större sjöar med en stor övärld. Den finns på listan över våtmarker av internationell betydelse.

Viss del av texten är utdrag ur Länsstyrelsens Grundutredning om natur, kultur, nyttjande och förvaltning från 2012.